Tân Hiệp Phát Group

Chính sách chất lượng

THƯ TỔNG GIÁM ĐỐC TẬP ĐOÀN TÂN HIỆP PHÁT GỬI NHÀ CUNG CẤP

Kính gửi các nhà cung cấp, Tập đoàn Tân Hiệp Phát liên tục phấn đấu để đạt đến các tiêu chuẩn đạo đức kinh doanh cao nhất, duy trì hình ảnh của một công ty chuyên nghiệp và tin cậy đối với nhân viên và đối tác. Việc thiết lập qui chế đạo đức trong kinh doanh này nhằm xác định rõ trách nhiệm của nhà cung cấp khi cung cấp hàng hoá và dịch vụ cho tập đoàn Tân Hiệp Phát, duy trì đạo đức kinh doanh ở một cấp độ cao, và bảo vệ lợi ích của tập đoàn Tân Hiệp Phát cũng như của nhà cung cấp. 

Chúng tôi yêu cầu tất cả các nhà cung cấp phải tuân thủ và thực hiện nghiêm ngặt qui chế này trong các giao dịch kinh doanh đối với tập đoàn Tân Hiệp Phát. Nhà cung cấp (cấp giám đốc trở lên) được yêu cầu ký xác nhận vào bảng qui chế này. Bảng qui chế có hiệu lực kể từ ngày công bố. Dr. TRẦN QUÍ THANH Tổng Giám Đốc Tập đoàn Tân Hiệp Phát.

 

1. MỤC ĐÍCH

 Qui chế về đạo đức kinh doanh nhằm hướng dẫn các nhà cung cấp của tập đoàn Tân Hiệp Phát, các nhân viên thực hiện các giao dịch kinh doanh trung thực và liêm chính. Tất cả nhà cung cấp và nhân viên thu mua của tập đoàn Tân Hiệp Phát phải tuân thủ các nguyên tắc trong quy chế này khi thực hiện bất cứ hoạt động liên quan đến việc thu mua hàng hóa và dịch vụ, như nguyên vật liệu, hàng phụ tùng (các chi tiết bảo trì, sửa chữa và vận hành), thiết bị đầu tư, dịch vụ, gia công… Tất cả các nhà cung cấp nguyên liệu, phụ tùng, thiết bị, dịch vụ của tập đoàn Tân Hiệp Phát phải hiểu rõ và công nhận bảng quy chế. 

 

 2. NGUYÊN TẮC ĐẠO ĐỨC

 Tất cả các nhân viên thuộc nhà cung cấp và tập đoàn Tân Hiệp Phát phải thực hiện các chuẩn mực đạo đức theo giá trị và nguyên tắc trong qui chế này. 

 2.1 TÍNH LIÊM CHÍNH VÀ CÁC XUNG ĐỘT QUYỀN LỢI Tình trạng xung đột quyền lợi (khi thực hiện giao dịch mua bán dịch vụ, hàng hoá) xảy ra khi nhân viên thu mua chú trọng lợi ích cá nhân hoặc lợi ích của đối tác, thay vì lợi ích của tập đoàn Tân Hiệp Phát. Nhận biết một số hình thức xung đột quyền lợi tiêu biểu: 

 - a. QUÀ TẶNG: Các món quà mang tính chất khuyến mãi, quảng cáo có logo của nhà cung cấp, và có giá trị tương đối thấp, chẳng hạn như móc khóa, viết, lịch, … được chấp nhận được. 

 - b. SỰ KIỆN XÃ HỘI 

 - c. NHẬN HOA HỒNG

 - d. HÀNG MẪU THƯƠNG MẠI 

2.2. BẢO MẬT THÔNG TIN Tất cả các tài liệu liên quan đến hàng hoá, dịch vụ trong quá trình giao dịch như bản đề nghị thương mại, kỹ thuật, bảng so sánh giá thành và tính năng kỹ thuật, thông tin đăng nhập của nhà cung cấp, hợp đồng thương mại, phải được bảo mật. 

 

2.3. TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI VÀ MÔI TRƯỜNG Trách nhiệm của nhân viên thu mua và nhà cung cấp được thể hiện: tăng cường thông tin liên lạc với nhà cung cấp và nội bộ công ty để kiểm soát các hoạt động xã hội và môi trường nhằm đạt được sự phát triển bền vững. 

 

3. CÁC QUI ĐỊNH TRONG QUI CHẾ

  3.1 PHẠM VI TRÁCH NHIỆM Nhà cung cấp của tập đoàn Tân Hiệp Phát phải tuân thủ 

 - a. Bảo mật toàn bộ thông tin và dữ liệu của tập đoàn THP trong quá trình thực hiện giao dịch kinh doanh, bao gồm tài liệu kỹ thuật, thông tin kỹ thuật nguyên vật liệu, các văn bản kinh doanh, qui trình kinh doanh quan trọng, mang tính cạnh tranh trên thị trường. 

 - b. Thực hiện giao dịch kinh doanh với tập đoàn Tân Hiệp Phát một cách chuyên nghiệp và vô tư. 

 - c. Cung cấp sản phẩm và dịch vụ với giá cả hợp lý, chất lượng đạt yêu cầu, thực hiện đúng các điều khoản cam kết trong kinh doanh, các cam kết đối với xã hội và chính sách bảo vệ môi trường. 

 3.2. THÔNG TIN LIÊN LẠC Nhà cung cấp và nhân viên thu mua của tập đoàn Tân Hiệp Phát phải tuân thủ: các giao dịch kinh doanh không được thực hiện qua các phương tiện thông tin cá nhân của nhân viên THP (địa chỉ nhà riêng, số điện thoại cá nhân, email cá nhân).

Tân Hiệp Phát Group