Đề xuất công việc

[Bình Dương] Công Nhân Sản Xuất

Thương lượng
Bình Dương Bình Dương Bình Dương Bình Dương

[Bình Dương] WH SUPERVISOR – POSM & FGS DELIVERY / GIÁM SÁT KHO – XUẤT HÀNG

Thương lượng
Bình Dương Bình Dương Bình Dương Bình Dương

[Hậu Giang] Nhân viên vận hành máy thổi/ Blower Operator

Hậu Giang Hậu Giang Hậu Giang Hậu Giang

[Hậu Giang] Nhân viên vận hành máy UHT/ UHT Operator

Hậu Giang Hậu Giang Hậu Giang Hậu Giang

[Hậu Giang] Nhân viên vận hành máy nhãn/ Labeling Operator

Hậu Giang Hậu Giang Hậu Giang Hậu Giang

[Hậu Giang] Nhân viên TPM

Hậu Giang Hậu Giang Hậu Giang Hậu Giang

[ Bình Dương] WH KEEPER – FGs

Thương lượng
Bình Dương Bình Dương Bình Dương Bình Dương