Đề xuất công việc

Thư Ký Ủy Ban GAR/Secretary to GAR Committee

negotiable
Bình Dương Bình Dương Bình Dương Bình Dương

Thủ Kho Xuất Hàng POSM & Thành Phẩm/ POSM & FGs Delivery WH Keeper

negotiable
Bình Dương Bình Dương Bình Dương Bình Dương

Nhân Viên Kho – Giao Hàng/Delivery Order WH Executive

negotiable
Bình Dương Bình Dương Bình Dương Bình Dương

Công Nhân Kho – Soạn Hàng/Picking WH Staff

negotiable
Bình Dương Bình Dương Bình Dương Bình Dương

Lái Xe Nâng Xuất Hàng/Issues Forklift Driver

negotiable
Bình Dương Bình Dương Bình Dương Bình Dương

Nhân Viên Nhập Hàng Xuất Bán/FGs Receive WH Staff

negotiable
Bình Dương Bình Dương Bình Dương Bình Dương

Nhân Viên Nhập Xuất Vỏ Chai/Receive & Issues EBs WH Executive

negotiable
Bình Dương Bình Dương Bình Dương Bình Dương

Nhân Viên Kho – Nhập Vỏ/Storing EBs WH Executive

negotiable
Bình Dương Bình Dương Bình Dương Bình Dương

Nhân Viên Kho – Giao Hàng/Delivery Order WH Executive

negotiable
Bình Dương Bình Dương Bình Dương Bình Dương

Nhân Viên Kho – Giao Hàng/Delivery Order WH Executive

negotiable
Bình Dương Bình Dương Bình Dương Bình Dương