Đề xuất công việc

HRBP Manager – Manufacturing & Logistics

negotiable
Bình Dương Bình Dương Bình Dương Bình Dương

Corp. QA BMS Manager

negotiable
Bình Dương Bình Dương Bình Dương Bình Dương

IT Business Analysis DMS Specialist

negotiable
Bình Dương Bình Dương Bình Dương Bình Dương

Corporate Legal – RE Supervisor

negotiable
Bình Dương Bình Dương Bình Dương Bình Dương

Project Legal – RE Supervisor

negotiable
Bình Dương Bình Dương Bình Dương Bình Dương

Scheduler cum QA/QC – RE Supervisor

negotiable
Bình Dương Bình Dương Bình Dương Bình Dương

Content Marketing Executive

negotiable
Bình Dương Bình Dương Bình Dương Bình Dương

Content MKT Specialist

negotiable
Bình Dương Bình Dương Bình Dương Bình Dương

Content Executive- Corporate

negotiable
Bình Dương Bình Dương Bình Dương Bình Dương

QUANTITY SURVEYOR (QS) –REAL ESTATE SPECIALIST

negotiable
Bình Dương Bình Dương Bình Dương Bình Dương