0937-476-921 219 Đại Lộ Bình Dương, Thanh Phố Thuận An, Bình Dương T2 - T7: 8.00 - 17.00. Chủ nhật: Nghỉ

Financial Accounting Manager/Trưởng Phòng Tài Chính Kế Toán

Mô tả công việc:

1. Thiết lập hệ thống quy trình tài chính kế toán (hiệu lực & hiệu quả) phù hợp với mô hình hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành Kinh tế tuần hoàn (KTTH)

1.1 Xây dựng và triển khai thực hiện chiến lược tài chính phù hợp với mục tiêu kinh doanh tổng thể của ngành KTTH (tạo ra lợi nhuận)

1.2 Đóng góp những am hiểu sâu sắc về chiến lược tài chính (ROI, IRR) để hỗ trợ việc ra quyết định GD/Hội đồng quản lý kinh doanh ngành KTTH/Hội đồng thành viên ngành KTTH

1.3 Triển khai thực hiện các giải pháp tiết kiệm chi phí hoạt động của ngành KTTH

2. Báo cáo tài chính: Đảm bảo ghi nhận và thiết lập tất cả các báo cáo tài chính (BS, PnL, thuyết minh BCTC) chính xác, đầy đủ và kịp thời cho từng khoản mục theo chuẩn mực kế toán, chính sách của THP Group và quy định luật thuế hiện hành. Phân tích các khác biệt so với số liệu dự toán ngân sách để đề xuất kịp thời các hành động khắc phục và/hoặc cải tiến cho GD/Hội đồng quản lý kinh doanh ngàng KTTH/Hội đồng thành viên ngành KTTH

2.1. Tổ chức triển khai, giám sát và kiểm soát đảm bảo việc quản lý từng hạn mục trong bảng cân đối kế toán chính xác, kịp thời,thông qua đối chiếu, kiểm kê tài sản và báo cáo:

– Kiểm soát các khoản phải thu khách hàng đúng, đủ, kịp thời và theo dõi các khoản phải thu quá hạn

– Kiểm soát và thực hiện nghĩa vụ thanh toán đúng hạn cho nhà cung cấp, theo dõi quá trình từ mua hàng đến thanh toán.

– Kiểm soát các khoản tạm ứng với các đối tác kinh doanh (nhà cung cấp, nhà sản xuất hợp tác/liên kết/gia công) hàng tháng, đề xuất giải pháp xử lý các khoản nợ tồn đọng (nếu có)

– Kiểm soát các khoản chi tạm ứng và theo dõi các khoản tạm ứng/hoàn ứng cho nhân viên theo đúng quy định

– Kiểm soát việc chi trả các khoản chi phí công tác nhân viên theo đúng chính sách công ty và theo dõi tất cả các khoản phải thu nhân viên. Đảm bảo các khoản chi phí phải có ngân sách trước khi thanh toán

– Kiểm soát và quản lý tài sản của ngành KTTH. Kiểm kê tài sản định kỳ nhằm tránh thất thoát tài sản của ngành KTTH

2.2. Tổ chức triển khai, giám sát và kiểm soát  đảm bảo ghi nhận và thiết lập tất cả các báo cáo tài chính (BS, PnL) chính xác, đầy đủ và kịp thời cho từng khoản mục theo chuẩn mực kế toán, chính sách công ty và quy định luật thuế hiện hành:

– Định hướng hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh kịp thời, đầy đủ, chính xác, đúng luật và đúng qui trình, chính sách công ty

– Kiểm tra, kiểm soát số liệu, sổ con, sổ cái và thực hiện các báo cáo BS, P&L và các báo cáo theo yêu cầu quản lý của công ty nhằm kiểm soát được tài sản, nghĩa vụ, quyền lợi của ngành KTTH/công ty, phát hiện và ghi nhận, điều chỉnh kịp thời sổ sách theo thực trạng thực tế trên cơ sở nguyên tắc kế toán Việt Nam, và kế toán quốc tế (nếu có).

– Kiểm soát báo cáo tài chính đảm bảo nguồn dữ liệu theo yêu cầu quản trị của THP Group nhằm cung cấp thông tin dữ liệu cho các bộ phận chức năng để lập dự báo và kiểm soát tình hình kinh doanh, tình hình hoạt động của ngành KTTH phục vụ cho việc ra quyết định của ban lãnh đạo.

– Kiểm soát việc nộp thuế đúng hạn và đảm bảo không xảy ra phạt hành chính về việc chậm nộp thuế, báo cáo

3. Dẫn dắt các bộ phận chức năng xây dựng và kiểm soát ngân sách hoạt động của ngành KTTH

Triển khai xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm (AOP), ngân sách hoạt động (budget) của ngành KTTH: hoàn thành chất lượng và đúng thời hạn

Đảm bảo tính chính xác của ngân sách hoạt động nhằm đạt được các mục tiêu tài chính mong đợi từ GD/Hội đồng quản lý kinh doanh ngành KTTH/Hội đồng thành viên ngành KTTH

4. Nhận diện cơ hội và quản lý rủi ro: Tiến hành thực hiện những phân tích chuyên môn cần thiết để nhận diện cơ hội và rủi ro cho hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành KTTH. Phân tích, lập báo cáo chính xác và trung thực để đánh giá ROI các hoạt động đầu tư của cost center, P/L, từ đó nhận diện cơ hội và rủi ro, bất thường, mất kiểm soát trong quản trị

Đảm bảo báo cáo P&L hàng tháng chính xác kịp thời, đồng thời nhận diện rủi ro và cơ hội hoạt động kinh doanh của ngành KTTH

5. Chịu trách nhiệm tính chính xác thành tích đo lường chỉ tiêu Finance trong khía cạnh Finance của ngành KTTH

Chịu trách nhiệm độ chính xác thành tích đo lường chỉ tiêu Finance trong khía cạnh Finance của các bộ phận quản lý, kiểm soát ngân sách chi hoạt động theo đúng ngân sách phê duyệt

Yêu cầu:

– Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Tài Chính/Kế toán Kiểm Toán. Ưu tiên có bằng ACCA /Thạc Sỹ

– Kiến thức chuyên môn của ngành Tài Chính/Kế Toán Kiểm Toán

– Kiến thức về kế toán quản trị, quản lý rủi ro, kiểm toán độc lập

– Kiến thức về phần mềm ERP, SAP

– Kiến thức về nhận diện và kiểm soát rủi ro

– Kiến thức cơ bản về luật thuế và luật thương mại

– Kỹ năng kiểm tra BS, P&L

– Tiếng Anh giao tiếp tốt

– 05 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý cấp Manager, quản lý ở những công ty có quy mô lớn. Ưu tiên có kinh nghiệm về ngành hàng FMCG