0937-476-921 219 Đại Lộ Bình Dương, Thanh Phố Thuận An, Bình Dương T2 - T7: 8.00 - 17.00. Chủ nhật: Nghỉ

+Truyền đạt bằng lời nói/ văn bản+Trình bày+Quản lý thời gian+Thương lượng+Phân tích và giải quyết vấn đề