0937-476-921 219 Đại Lộ Bình Dương, Thanh Phố Thuận An, Bình Dương T2 - T7: 8.00 - 17.00. Chủ nhật: Nghỉ

OB & DEVELOPMENT, IDP SPECIALIST/ CHUYÊN VIÊN ĐỊNH HƯỚNG HỘI NHẬP, PHÁT TRIỂN VÀ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN CÁ NHÂN

Giá trị thp mang lại

5 giá trị mà môi trường làm việc tại THP
+ Thành tích – Đam mê
• Thành tích của tôi được đánh giá công bằng và rõ ràng, không thiên vị
• Môi trường này tạo cơ hội để tôi thực hiện những gì tôi đam mê
+ Phát triển – Ảnh hưởng
• Tôi được tạo điều kiện để tôi phát triển
• Tôi thấy công việc của tôi đóng góp tạo giá trị cho Công ty & đồng đội của tôi thành công
+ Tư duy cải tiến – Sáng tạo
• Tôi được tạo điều kiện sáng tạo trong việc thực hiện công việc
• Công ty triển khai các chương trình mới mang giá trị đến cho nhân viên & khách hàng
+ Văn hóa làm việc – Xây dựng mối quan hệ
• Văn hóa làm việc giữa đồng nghiệp & cấp trên hành xử với nhau & với tôi theo giá trị Cốt lõi Công ty
• Tại môi trường làm việc với đồng nghiệp: cởi mở, hợp tác, quan tâm lẫn nhau
+ Lãnh đạo – Tôn trọng
• Sếp lắng nghe, thấu hiểu, hỗ trợ & dẫn dắt sự phát triển của tôi & đồng đội
• Công ty muốn lắng nghe để tạo điều kiện cho tôi hoàn thành công việc tốt hơn


Mục đích công việc

Tổ chức/ quản lý việc điều chỉnh/ triển khai một cách hiệu quả đến nhân viên, đề xuất cải tiến IDP nhằm đảm bảo việc định hướng phát triển nghề nghiệp cho tất cả nhân viên trong thời gian ngắn nhất được phát triển sang vị trí mới, và hiệu quả trong nỗ lực nhân viên và công ty bỏ ra, theo định hướng chiến lược của công ty.

Đề xuất, lập kế hoạch tổ chức triển khai các chính sách/ qui trình/ qui định/ form mẫu/ hệ thống phần mềm và theo dõi việc triển khai kế hoạch để quản lý việc xây mới, thay đổi, cải tiến, cập nhật các chương trình liên quan đến đánh giá và phát triển nguồn lực nội bộ; báo cáo định kỳ/ đột xuất theo yêu cầu của Công ty/ Cấp trên, đề xuất cải tiến khi cần thiết nhằm:

Phát triển nguồn lực nội bộ, chuẩn hóa phương pháp thiết kế công việc và chức danh phù hợp, đảm bảo phân chia trách nhiệm đến từng mô tả công việc mang lại giá trị đóng góp đáng kể cho qui trình, công việc không chồng chéo, tính sử hữu được làm rõ cho từng mô tả công việc, giảm thiểu việc chẻ nhỏ công việc dẫn tới bộ máy thiếu linh động, qui trình và chức năng vận hành không hiệu quả

Triển khai, hướng dẫn và giám sát các Khối/ Phòng ban về việc thực hiện quy trình, quy định liên quan đến để đảm bảo tính tuân thủ về việc xây mới, thay đổi, cải tiến, cập nhậtHướng dẫn, triển khai IDP, OB tại các khối.

Đề xuất/ quản lý triển khai các chính sách/ qui trình/ qui định / form mẫu/ hệ thống phần mềm để quản lý việc thay đổi, cải tiến, cập nhật nhằm vận hành và đảm bảo tính hiệu lực & hiệu quả của chương trình định hướng hội nhập cho nhân viên mới.


Các điều kiện cần có

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế/ Nhân sự hoặc các chuyên ngành có liên quan
Am hiểu hệ thống quản lý nhân sự và Luật Lao động
Ít nhất >3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhân sự tại vị trí tương đương
Ưu tiên có kinh nghiệm tại vị trí tương đương ngành FMCG hoặc các công ty có quy mô tương đương