Hướng dẫn về việc đấu thầu trực tiếp

  • Đấu thầu trực tiếp: Nhà cung cấp được mời tham dự buổi đấu thầu trực tiếp tại trụ sở tập đoàn Tân Hiệp Phát. THP Group trình bày yêu cầu đề bài với tất cả các Nhà cung cấp tham dự, Q&A, đồng thuận tất cả các điều khoản, điều kiện (ngoại trừ giá)
  • Đấu giá: nhà cung cấp sẽ nhận được thư chào giá trực tiếp tại phiên đấu giá. Người tham dự thầu của Nhà cung cấp (là người đại diện pháp luật hoặc người được ủy quyền tham dự) có thời gian nhất định để báo giá trực tiếp vào thư chào giá. Ngay sau khi hoàn tất chào giá, THP Group sẽ công bố giá đấu thầu công khai tại buổi đấu thầu
  • Nhà cung cấp có Giá chào thầu tốt nhất sẽ là đơn vị được lựa chọn trúng thầu
  • Trường hợp bất khả kháng, nhà cung cấp không có mặt trực tiếp, Nhà cung cấp thông báo để gởi Hồ sơ báo giá niêm phong, file (đặt mật khẩu) và ủy quyền cho hội đồng đấu thầu công bố giá tại thời điểm đấu giá với sự chứng kiến của tất cả các Nhà cung cấp tham dự