Quản trị nhân sự ở THP

Fb Trần Ngọc Bích (https://www.facebook.com/TranNgocBichTHP/)

Trong thời điểm mà sự bất ổn ngày càng cao, sự tín nhiệm trong tổ chức sẽ ngày càng được củng cố thông qua khả năng giải quyết các tình huống không lường trước được và những cam kết vững chắc để xử lý các vấn đề quan tâm của tất cả các bên liên quan theo cách tốt nhất có thể từ các cấp lãnh đạo. Do đó, Người lãnh đạo phải ý thức rõ vai trò của mình là tìm ra con đường, phải đi trước và tạo giá trị mới có thể dẫn dắt tổ chức.

Trong công tác quản trị nhân sự, mọi thông điệp của các cấp lãnh đạo phải giúp nhân sự hiểu được và khơi gợi được trong họ niềm tin, sự nỗ lực, sự gắn kết và đồng hành trên con đường kinh doanh. Đó là nền tảng cho một môi trường làm việc cộng tác.