Tân Hiệp Phát triển khai SAP ARIBA mang lại nhiều lợi ích cho nhà cung cấp

Bản tin THP