Cẩn Nguyễn Đức

Tân Hiệp Phát - Sản xuất

27Việc làm đang mở

[Binh Duong] WH Staff MRO

[Bình Dương] Sales Audit

  • Khác
  • Bình Dương Bình Dương Bình Dương Bình Dương
  • 3 tuần cách đây

[Binh Duong] Technician

[Binh Duong] Automation & Repair Technician

[Binh Duong] Automation & Repair Team Leader

[Bình Dương] Refrigeration Team Leader

[Binh Duong] Technician

[Bình Dương] Surveying Technician

[Bình Dương] Maintenance Service Technician

[Bình Dương] Refrigeration Technician

[Bình Dương] Technician Utility

[Bình Dương] Technician Utility

[Bình Dương] QC Supervisor