Cẩn Nguyễn Đức

Tân Hiệp Phát - Sản xuất

101 Jobs are opening

[Bình Dương] Planning Packaging Executive

[Binh Dương] Công Nhân Nhà Máy

[Binh Dương] Công Nhân Nhà Máy

[Bình Dương] EOHS Packaging Specialist

[Bình Dương] Security& Prevent Fight Fire Spe- BD

[Bình Dương] HR & Admin Business Partner Executive

[Bình Dương] Security Staff

[Bình Dương] Security Information Staff

[Bình Dương] Security Information Staff

[Bình Dương] Security Information Staff

[Binh Dương] Công Nhân Nhà Máy

[Bình Dương] Security Information Staff

[Bình Dương] WAREHOUSE STAFF

[Bình Dương] Weight Station Staff

[Bình Dương] Security Information Staff

[Bình Dương] Warehouse Staff

Electric Maintenance Beverage Technician

[Bình Dương] Delivery Order WH Staff

[Binh Dương] Công Nhân Nhà Máy

Mechanical Maintenance Blowing Technician

[Binh Dương] Công Nhân Nhà Máy

[Binh Dương] Công Nhân Nhà Máy

[Bình Dương] Electric Technician

[Bình Dương] Weight Station Staff

[Binh Dương] Công Nhân Nhà Máy

[Bình Dương] Motor Technician

[Bình Dương] Security Information Staff

[Binh Dương] Công Nhân Nhà Máy

[Binh Dương] Final Check & Repair Staff

[Binh Dương] Deliver Finished Goods Floor1,2,3 RGB Staff

[Bình Dương] Maintenance Service Technician

[Binh Duong] Technician Electric

[BINH DUONG] REFRIGERATION TECHNICIAN

[Bình Dương] Technician Electric

[Bình Dương] Security Information Staff

[Bình Dương] Technician Electric

[Bình Dương] Motor Technician

[Bình Dương] Refigeration Technician

[Binh Duong] Technician

[Bình Dương] Fight And Prevent Fire Staff

[Bình Dương] Security Staff

[Bình Dương] Admin Packaging

[Bình Dương] Technician Packaging

[Binh Duong] WH Staff MRO

[Bình Dương] Sales Audit

  • Khác
  • Bình Dương Bình Dương Bình Dương Bình Dương
  • 5 years ago

[Binh Duong] Technician

[Binh Duong] Automation & Repair Technician

[Binh Duong] Automation & Repair Team Leader

[Bình Dương] Refrigeration Team Leader

[Bình Dương] Surveying Technician

[Bình Dương] Maintenance Service Technician

[Bình Dương] Refrigeration Technician

[Bình Dương] Technician Utility

[Bình Dương] Technician Utility

[Bình Dương] QC Supervisor