Nhân viên nhận được gì từ phản hồi 360 độ

Phản hồi 360 độ dựa trên việc thu thập và phân tích thông tin quản hồi từ các cá nhân trong mạng lưới quan hệ công việc của một nhân viên, bao gồm bản đánh giá của chính nhân viên, của quản lý, khách hàng, đồng nghiệp. Thông qua phản hồi, cá nhân được đánh giá cũng như doanh nghiệp sẽ có cái nhìn toàn diện về điểm mạnh điểm yếu của nhân viên, từ đó có cơ sở đưa ra những đánh giá và chiến lược đào tạo cho nhân sự doanh nghiệp

Lê Châu

Graphic: Thanh Sơn

Video: Tường Lư