Tại sao tôi phải lập IDP?

Đó là một trong những câu hỏi phố biến mà cấp quản lý nhận được từ nhân viên khi nói về Kế hoạch phát triển cá nhân – Individual Development …