Phòng QA ở Tân Hiệp Phát mang đến những cải tiến gì

2 dự án “Cải tiến DCS” và “Online form để giảm Leadtime” do phòng QA – Tân Hiệp Phát thực hiện trong năm 2019