Kỷ niệm 3 năm thành lập Number One Chu Lai!

Kỷ niệm 3 năm thành lập Number One Chu Lai – Một thành viên của Đại gia Đình Tân Hiệp Phát!

Tự hào Tân Hiệp Phát – Tự hào công việc của tôi.

Theo dõi thêm các thông tin về Tân Hiệp Phát chính thức tại:

🌻Website tuyển dụng: https://www.thp.com.vn/tuyen-dung/

🌻Facebook: https://www.facebook.com/tanhiepphat/

🌻LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/thp-group

🌻Youtube: https://www.youtube.com/tanhiepphat

1 Comments

Trả lời