Chính Sách Thi Đua Khen Thưởng

 

Chính sách thi đua khen thưởng nhằm tạo động lực động viên, khuyến khích và tôn vinh các tập thể, cá nhân, phát huy tinh thần Đại gia đình THP, hăng hái thi đua, năng động sáng tạo, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao góp phần hoàn thành mục tiêu chung của tập đoàn THP

Chính sách này được áp dụng đối với tất cả nhân viên THP.

Với các hoạt động Khen thưởng thường xuyên mang tính chất định kỳ và được duy trì liên tục trong dài hạn (Tổ chức hàng tháng, hàng quý, hàng năm, 3 năm,…) và các hoạt động khen thưởng theo Chủ đề cụ thể và được duy trì không quá 12 tháng (Khen thưởng năng lực, thành tích đột xuất,…)

 

Trả lời