Chính sách

Kế Hoạch Phát Triển Nghề Nghiệp Rõ Ràng

Mỗi cá nhân có nhu cầu phát triển tại THP đều được thiết lập IDP (kế hoạch phát triển cá nhân) với mục tiêu rõ ràng, kế hoạch cụ thể. IDP được rà soát định kỳ với sự giám sát, hỗ trợ từ cấp quản lý trực tiếp, nhân viên bám sát kế hoạch để […]

Chính Sách Thi Đua Khen Thưởng

  Chính sách thi đua khen thưởng nhằm tạo động lực động viên, khuyến khích và tôn vinh các tập thể, cá nhân, phát huy tinh thần Đại gia đình THP, hăng hái thi đua, năng động sáng tạo, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao góp phần hoàn thành mục tiêu chung […]

Chọn lọc và phát triển THP Family Pool

Chọn lọc và phát triển nguồn lãnh đạo tương lai và nguồn chuyên gia đầu ngành (*) cho THP (tên gọi THP Family Pool) là những cá nhân thể hiện trọn vẹn và vượt trội giá trị cốt lõi, được nhận diện và phát triển đủ năng lực yêu cầu, kế thừa các vị trí […]