Đánh giá thành tích tại Tân Hiệp Phát

“Nhân viên sẽ cảm thấy công bằng khi được so sánh với mình hơn là với người khác”

Đó là một trong những cơ sở để THP xây dựng và triển khai hệ thống Đánh giá thành tích với tần suất 6 tháng/lần.
Đánh giá thành tích sẽ tiến hành công khai, minh bạch thông tin dựa vào bộ tiêu chuẩn năng lực tại từng vị trí và Giá trị cốt lõi cùng với phản hồi 360 độ từ cấp trên, đồng nghiệp, khách hàng, sau đó được hội đồng thẩm định để có kết quả đánh giá cuối cùng.

▶Hiện thành viên THP đang trong kỳ Đánh giá thành tích cuối năm 2019.

Theo dõi thêm các thông tin về Tân Hiệp Phát chính thức tại:

🌻Website tuyển dụng: https://www.thp.com.vn/tuyen-dung/

🌻Facebook: https://www.facebook.com/tanhiepphat/

🌻LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/thp-group

🌻Youtube: https://www.youtube.com/tanhiepphat

Trả lời