Tổ chức thành công khi cá nhân thành công tại Tân Hiệp Phát

Tại THP, mục tiêu của tổ chức sẽ được phân bổ xuống từng cá nhân và kết quả cá nhân đóng góp hoàn thành tương ứng với tỉ lệ hoàn thành mục tiêu của đơn vị và tỉ lệ hoàn thành mục tiêu của đơn vị tương ứng với tỉ lệ hoàn thành mục tiêu của Công ty. Kết quả đóng góp của cá nhân là cơ sở để thưởng thành tích tương ứng với đóng góp của cá nhân vào kết của tổ chức và được đánh giá hàng quý/năm

Mỗi vị trí trong THP sẽ được xác định các kết quả trọng yếu (KRAs) cần bàn giao và được quy định cụ thể trong mô tả công việc liên quan đến dịch vụ và mục tiêu hàng năm của bộ phận/ phòng/ Khối (OGSM). Đây sẽ là cơ sở để thiết lập Bản Mục tiêu (KPIs) cho từng cá nhân đảm nhiệm vị trí khi gia nhập vào THP.

Thông qua KPIs, cá nhân không những biết cần làm gì tại vị trí mình đảm nhiệm, mà còn hiểu được vị trí  đó có đóng góp quan trọng như thế nào vào mục tiêu của bộ phận/ phòng/ Khối và tổ chức – “một phần không thể tách rời”. Cá nhân sẽ cảm thấy tự hào về công việc của mình hơn khi hiểu được ý nghĩa và giá trị mà mình mang lại cho tổ chức.

Trả lời