Kế Hoạch Phát Triển Nghề Nghiệp Rõ Ràng

Mỗi cá nhân có nhu cầu phát triển tại THP đều được thiết lập IDP (kế hoạch phát triển cá nhân) với mục tiêu rõ ràng, kế hoạch cụ thể. IDP được rà soát định kỳ với sự giám sát, hỗ trợ từ cấp quản lý trực tiếp, nhân viên bám sát kế hoạch để đạt mục tiêu và có thể điều chỉnh phù hợp từng giai đoạn (theo quý, theo 1 năm, theo 3 -5 năm)

IDP áp dụng tất cả nhân viên THP có mong muốn phát triển lên vị trí ngang cấp hoặc cao hơn

Leave a Reply