Chọn lọc và phát triển THP Family Pool

Chọn lọc và phát triển nguồn lãnh đạo tương lai và nguồn chuyên gia đầu ngành (*) cho THP (tên gọi THP Family Pool) là những cá nhân thể hiện trọn vẹn và vượt trội giá trị cốt lõi, được nhận diện và phát triển đủ năng lực yêu cầu, kế thừa các vị trí chủ chốt của THP trong tương lai.

 

Các buổi ghi nhận và chia sẻ các thành viên THP Family Pool

 

Đối tượng được nhận diện đề cử xem xét vào THP Family Pool: Toàn thể nhân viên từ cấp Supervisor/ Specialist có quản lý nhân viên trở lên và các vị trí chuyên gia.

Tiêu chí nhận diện được áp dụng cho đề cử và đánh giá để đưa vào THP Pool đó là: 1. Bạn đủ điều kiện cần đề cử: trung bình KPIs cá nhân của 1 năm trước kỳ đánh giá >90%. 2. Điều kiện xét chọn: người được đề cử phải có thể hiện trọn vẹn và vượt trội giá trị cốt lõi trong quá trình công tác (Xếp hạng 1 về giá trị cốt lõi trog kỳ đánh giá thành tích cuối năm). 3. Bạn chứng minh đam mê thành công và mong muốn phát triển lên các vị trí quản lý cao hơn hoặc trở thành chuyên gia đầu ngành.

 

 

 

Leave a Reply