Lý Xuân Mai

Tân Hiệp Phát - Corporate Recruitment

18Việc làm đang mở

Asset Management Manager

Assistant to CEO – Sales

HRBP Executive – Field Sales

Senior IT Manager – Application

Head of Talent Acquisition Manager

Trưởng Phòng Mua Hàng/ Buying Manager – Adhoc

Purchasing Operation Manager

Legal Manager

  • Luật/ Pháp lý
  • Bình Dương Bình Dương Bình Dương Bình Dương
  • 6 tháng cách đây

[Binh Duong] Performance & Talent Development Manager

[Bình Dương] QAQC Director

[Hậu Giang] Trưởng phòng QAQC