Huỳnh Thị Thơ

Bình Dương - Sản xuất

261 Jobs are opening

IT Hotline/ Call Center Executive

R&D Soya, Cereal Senior Executive

 • Khác
 • Bình Dương Bình Dương Bình Dương Bình Dương
 • 3 months ago

Auditing & Certification Expert

 • Khác
 • Bình Dương Bình Dương Bình Dương Bình Dương
 • 5 months ago

Sales Admin – RE Executive/ Thư kí kinh doanh – Bất động sản

 • Khác
 • Bình Dương Bình Dương Bình Dương Bình Dương
 • 6 months ago

Technical Training Specialist

 • Khác
 • Bình Dương Bình Dương Bình Dương Bình Dương
 • 6 months ago

Asset & Project Specialist

 • Khác
 • Bình Dương Bình Dương Bình Dương Bình Dương
 • 6 months ago

Administrative Executive to D.CEO

 • Khác
 • Bình Dương Bình Dương Bình Dương Bình Dương
 • 6 months ago

IT Network & Security Senior Specialist

IT Security & Compliance Manager

5S Audit Executive

 • Khác
 • Bình Dương Bình Dương Bình Dương Bình Dương
 • 7 months ago

IT Business Analysis MM/WM Specialist

Content Executive – Corporate

 • Khác
 • Bình Dương Bình Dương Bình Dương Bình Dương
 • 7 months ago

Bank Transactions Executive/ Nhân viên giao dịch ngân hàng

 • Khác
 • Bình Dương Bình Dương Bình Dương Bình Dương
 • 7 months ago

Design – RE Manager

Purchasing OP Intern

Media Sourcing Specialist

 • Khác
 • Bình Dương Bình Dương Bình Dương Bình Dương
 • 8 months ago

Head of Project Management – RE Manager

 • Khác
 • Bình Dương Bình Dương Bình Dương Bình Dương
 • 8 months ago

Asset & Project Senior Specialist

Purchasing Operation Import Raw Masterial Executive

 • Khác
 • Bình Dương Bình Dương Bình Dương Bình Dương
 • 8 months ago

Project Installation Executive

 • Khác
 • Bình Dương Bình Dương Bình Dương Bình Dương
 • 8 months ago

IT Security Control Specialist

AR Executive

Security Information Staff

Security Staff (gate)

Maintenance PM Husky Mold Technician

 • Khác
 • Bình Dương Bình Dương Bình Dương Bình Dương
 • 8 months ago

Maintenance Workshop Technician

 • Khác
 • Bình Dương Bình Dương Bình Dương Bình Dương
 • 8 months ago

PM Reporting and Library Management Executive

 • Khác
 • Bình Dương Bình Dương Bình Dương Bình Dương
 • 8 months ago

MRO Repair & Return Control Executive

 • Khác
 • Bình Dương Bình Dương Bình Dương Bình Dương
 • 8 months ago

Process Improvement Specialist

 • Khác
 • Bình Dương Bình Dương Bình Dương Bình Dương
 • 8 months ago

IT Governance & Compliance Executive

 • Khác
 • Bình Dương Bình Dương Bình Dương Bình Dương
 • 8 months ago

5S Audit Executive

 • Khác
 • Bình Dương Bình Dương Bình Dương Bình Dương
 • 8 months ago

Communication Service Executive

 • Khác
 • Bình Dương Bình Dương Bình Dương Bình Dương
 • 8 months ago

Document Control Executive

 • Khác
 • Bình Dương Bình Dương Bình Dương Bình Dương
 • 8 months ago

Corp. QA Document Control Executive

 • Khác
 • Bình Dương Bình Dương Bình Dương Bình Dương
 • 9 months ago

IT System & Security Manager

 • Khác
 • Bình Dương Bình Dương Bình Dương Bình Dương
 • 10 months ago

IT Server & Office App Senior Specialist

 • Khác
 • Bình Dương Bình Dương Bình Dương Bình Dương
 • 10 months ago

QA System Compliance Specialist – Ha Nam

 • Khác
 • Hà Nam Hà Nam Hà Nam Hà Nam
 • 10 months ago

Customer Care Executive

 • Khác
 • Bình Dương Bình Dương Bình Dương Bình Dương
 • 10 months ago

Project Legal – RE Specialist

 • Khác
 • Bình Dương Bình Dương Bình Dương Bình Dương
 • 10 months ago

Organisation & Talent Development Exe

 • Khác
 • Bình Dương Bình Dương Bình Dương Bình Dương
 • 10 months ago

Social Care Executive

 • Khác
 • Bình Dương Bình Dương Bình Dương Bình Dương
 • 10 months ago

HRBP Manager – Manufacturing & Logistics

 • Khác
 • Bình Dương Bình Dương Bình Dương Bình Dương
 • 11 months ago

Corp. QA BMS Manager

 • Khác
 • Bình Dương Bình Dương Bình Dương Bình Dương
 • 11 months ago

IT Business Analysis DMS Specialist

 • Khác
 • Bình Dương Bình Dương Bình Dương Bình Dương
 • 11 months ago

Corporate Legal – RE Supervisor

 • Khác
 • Bình Dương Bình Dương Bình Dương Bình Dương
 • 11 months ago

Project Legal – RE Supervisor

 • Khác
 • Bình Dương Bình Dương Bình Dương Bình Dương
 • 11 months ago

Scheduler cum QA/QC – RE Supervisor

 • Khác
 • Bình Dương Bình Dương Bình Dương Bình Dương
 • 11 months ago

Content Marketing Executive

 • Khác
 • Bình Dương Bình Dương Bình Dương Bình Dương
 • 11 months ago

Content MKT Specialist

 • Khác
 • Bình Dương Bình Dương Bình Dương Bình Dương
 • 11 months ago

Content Executive- Corporate

 • Khác
 • Bình Dương Bình Dương Bình Dương Bình Dương
 • 11 months ago

QUANTITY SURVEYOR (QS) –REAL ESTATE SPECIALIST

 • Khác
 • Bình Dương Bình Dương Bình Dương Bình Dương
 • 11 months ago

M&E Engineer – Hậu Giang

 • Khác
 • Bình Dương Bình Dương Bình Dương Bình Dương
 • 11 months ago

M&E Engineer – Chu Lai

 • Khác
 • Bình Dương Bình Dương Bình Dương Bình Dương
 • 11 months ago

Operator Separate

 • Khác
 • Bình Dương Bình Dương Bình Dương Bình Dương
 • 11 months ago

Operator Film Printing 5

 • Khác
 • Bình Dương Bình Dương Bình Dương Bình Dương
 • 11 months ago

Payment Control Specialist (thời vụ 6 tháng)

 • Khác
 • Bình Dương Bình Dương Bình Dương Bình Dương
 • 11 months ago

Project Administrative Executive (Thời vụ 6 tháng)

 • Khác
 • Bình Dương Bình Dương Bình Dương Bình Dương
 • 11 months ago

Container Coordinating Team Leader

 • Khác
 • Bình Dương Bình Dương Bình Dương Bình Dương
 • 11 months ago

Truck Control & Maintenance Executive

 • Khác
 • Bình Dương Bình Dương Bình Dương Bình Dương
 • 11 months ago

TA Sourcing Specialist

 • Khác
 • Bình Dương Bình Dương Bình Dương Bình Dương
 • 11 months ago

IT MDM Specialist

 • Khác
 • Bình Dương Bình Dương Bình Dương Bình Dương
 • 11 months ago

AP Intern

 • Khác
 • Bình Dương Bình Dương Bình Dương Bình Dương
 • 11 months ago

IT Audit Senior Specialist

 • Khác
 • Bình Dương Bình Dương Bình Dương Bình Dương
 • 11 months ago

IT BA FICO Senior Specialist

 • Khác
 • Bình Dương Bình Dương Bình Dương Bình Dương
 • 11 months ago

AP Project Specialist

 • Khác
 • Bình Dương Bình Dương Bình Dương Bình Dương
 • 11 months ago

Admin Asset Executive

 • Khác
 • Bình Dương Bình Dương Bình Dương Bình Dương
 • 11 months ago

Project Installation Executive

 • Khác
 • Bình Dương Bình Dương Bình Dương Bình Dương
 • 11 months ago

Head of Corporate Legal & Project Legal Real Estate Manager

 • Khác
 • Bình Dương Bình Dương Bình Dương Bình Dương
 • 11 months ago

AP Specialist

 • Khác
 • Bình Dương Bình Dương Bình Dương Bình Dương
 • 11 months ago

TỔ TRƯỞNG MÁY IN/ FILM PRINTING TEAM LEADER 5

 • Khác
 • Bình Dương Bình Dương Bình Dương Bình Dương
 • 11 months ago

TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH/ ASSISTANT TO FINANCE DIRECTOR

 • Khác
 • Bình Dương Bình Dương Bình Dương Bình Dương
 • 11 months ago

AP Marketing & Service Specialist

 • Khác
 • Bình Dương Bình Dương Bình Dương Bình Dương
 • 11 months ago

THỦ KHO – PHẾ LIỆU/ SCRAP WH KEEPER

 • Khác
 • Bình Dương Bình Dương Bình Dương Bình Dương
 • 11 months ago

GIÁM SÁT KHO – VỎ CHAI & PHẾ LIỆU/ EMPTY BOTTLES & SCRAP WH SUPERVISOR

 • Khác
 • Bình Dương Bình Dương Bình Dương Bình Dương
 • 11 months ago

Filling Aseptic 2 + Process 16T11 Team leader

 • Khác
 • Bình Dương Bình Dương Bình Dương Bình Dương
 • 11 months ago

NHÂN VIÊN AN NINH / SECURITY STAFF

 • Khác
 • Bình Dương Bình Dương Bình Dương Bình Dương
 • 12 months ago

Container Driver

 • Khác
 • Bình Dương Bình Dương Bình Dương Bình Dương
 • 12 months ago

PVC Blowing Staff

 • Khác
 • Bình Dương Bình Dương Bình Dương Bình Dương
 • 12 months ago

PVC Mixing Staff

 • Khác
 • Bình Dương Bình Dương Bình Dương Bình Dương
 • 12 months ago

NHÂN VIÊN AN NINH / SECURITY STAFF

 • Khác
 • Bình Dương Bình Dương Bình Dương Bình Dương
 • 12 months ago

NHÂN VIÊN KIỂM TOÁN NỘI BỘ/ INTERNAL AUDIT EXECUTIVE

 • Khác
 • Bình Dương Bình Dương Bình Dương Bình Dương
 • 12 months ago

NHÂN VIÊN KHO – GIAO HÀNG / DELIVERY ORDER WH EXECUTIVE

 • Khác
 • Bình Dương Bình Dương Bình Dương Bình Dương
 • 12 months ago

THỦ KHO – NCR/ NCR WH KEEPER

 • Khác
 • Bình Dương Bình Dương Bình Dương Bình Dương
 • 12 months ago

Chuyên viên CNTT – Phát triển ABAP/ IT ABAP Specialist

 • Khác
 • Bình Dương Bình Dương Bình Dương Bình Dương
 • 12 months ago

[Binh Dương] Resin Input Staff

[Bình Dương] PAPER ROLL, PLASTIC, TOLE WAREHOUSE STAFF

[Bình Dương] Nhân Viên Vận Hành Máy

[Bình Dương] Công Nhân Sản Xuất

[Bình Dương] Nhân Viên Vận Hành Máy

[Bình Dương] PAPER ROLL, PLASTIC, TOLE WAREHOUSE STAFF

[ Bình Dương] Công Nhân Sản Xuất

[Bình Dương] Nhân Viên Vận Hành Máy

[Bình Dương] Nhân Viên Vận Hành Máy

[Bình Dương] Công Nhân Sản Xuất

[Bình Dương] Chenhsong Staff

[Bình Dương] HANDYMAN STAFF

[Bình Dương] Security Information Staff

[Bình Dương] Nhân Viên An Ninh/ Security Staff

[Bình Dương] Công Nhân Nhà Máy Bình Dương

[Bình Dương] Nhân Viên Vận Hành Máy

[Bình Dương] Công Nhân Sản Xuất

[Bình Dương] Công Nhân Sản Xuất

[Bình Dương] Nhân Viên Vận Hành Máy

[ Bình Dương] Line Staff

[Bình Dương] Công Nhân Sản Xuất

[Bình Dương] Công Nhân Sản Xuất

[Bình Dương] Công Nhân Sản Xuất

[ Bình Dương] Mechanics Staff /Công nhân cơ khí

[Bình Dương] Công Nhân Sản Xuất

[Bình Dương] Công Nhân Sản Xuất

[ Bình Dương] Project Staff

[Bình Dương] Công Nhân Sản Xuất

[Bình Dương] Công Nhân Sản Xuất

[Bình Dương] Công Nhân Sản Xuất

[ Bình Dương] WH KEEPER – FGs

[ Bình Dương] WH Keeper – Scrap Beverages

[ Bình Dương] WH KEEPER – POSM & FGS DELIVERY

[ Bình Dương] WH Staff – Waste

[Bình Dương] Công Nhân Sản Xuất

[ Bình Dương] Technician

[Bình Dương] Công Nhân Sản Xuất

[ Bình Dương] Nhân Viên An Ninh/ Security Staff

[Bình Dương] Công Nhân Sản Xuất

[Bình Dương] Công Nhân Sản Xuất

[Bình Dương] Công Nhân Sản Xuất

[Bình Dương] Công Nhân Sản xuất

[Bình Dương] Công Nhân Sản xuất

[Bình Dương] Công Nhân Sản xuất

[Bình Dương] Sales Auditor / Kiểm Toán Viên Ngoài Thị Trường

 • Kinh doanh
 • Bình Dương Bình Dương Bình Dương Bình Dương
 • 3 years ago

[Bình Dương] Công Nhân Sản xuất

[Bình Dương] Công Nhân Sản xuất

[Bình Dương] Công Nhân Sản xuất

[Bình Dương] Công Nhân Sản xuất

[Bình Dương] Công Nhân Sản xuất

[Bình Dương] Project Staff

[Bình Dương] Công Nhân Sản Xuất

[Bình Dương] Công Nhân Sản Xuất

[Bình Dương] Công Nhân Sản Xuất

[Bình Dương] Sales Visibility Officer/ Nhân Viên Chấm Hình

 • Khác
 • Bình Dương Bình Dương Bình Dương Bình Dương
 • 3 years ago

[Bình Dương] Công Nhân Sản Xuất

[Bình Dương] Công nhân Sản Xuất

[Bình Dương] Project Staff

[Bình Dương] Công Nhân Sản Xuất

[Bình Dương] Công Nhân Sản Xuất

[Bình Dương] Nhân Viên Vận Hành Máy

[Bình Dương] Nhân Viên Vận Hành Máy

[Bình Dương] FILM PRINTING TEAMLEADER

[Bình Dương] Nhân Viên Vận Hành Máy

[Bình Dương] Công Nhân Sản Xuất

[Bình Dương] Công Nhân Sản Xuất

Công Nhân Sản Xuất/ Worker

[Bình Dương] Nhân Viên QC

[Bình Dương] Công Nhân Sản Xuất

[Bình Dương] Nhân Viên QC (Thời Vụ 6 Tháng)

[Bình Dương] Công Nhân Sản Xuất

[Bình Dương] HRBP Supervisor – Binh Duong Plant

[Bình Dương] HR Executive

[Bình Dương] Công Nhân Sản Xuất

[Bình Dương] Công Nhân Sản Xuất

[Bình Dương] Nhân Viên QC (Thời Vụ 6 Tháng)

[Bình Dương] Công Nhân Sản Xuất